Kuliah Pakar S2 IOR 2016

Kuliah Pakar Prodi S2 Ilmu Keolahragaan Aula Pascasarjana UNS, 11 November 2016